Jesteś tutaj: Home » Wydarzenia » Zakład Gospodarki Odpadami otwarcie

Bielsko-Biała ma najnowocześniejszy Zakład Gospodarki Odpadami w regionie, które spełnia wszystkie normy ekologiczne i zabezpiecza mieszkańcom stolicy Podbeskidzia i okolicy właściwe gospodarowanie odpadami. To o czym informowaliśmy przed miesiącem, teraz stało się faktem. Oto 31 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku- Białej Lipniku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Jacek Krywult, prezydent Miasta, oraz Bernard Błaszczyk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Jerzy Swatoń dyrektor Departament Ochrony Ziemi
w NFOŚiGW.
Poświęcenia nowej inwestycji dokonał ks. Jerzy Wojciechowski proboszcz parafii Narodzenia NMP w Lipniku.
Budowa tego kompleksu była możliwa dzięki wsparciu unijnemu uzyskanemu w ramach projektu pn. ?Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska- Białej i gmin powiatu bielskiego? współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt realizacji całego projektu wynosi: 89 425 892,69 PLN,
Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 52 267 360,84 PLN,
Kwota pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW: 14 556 400,00 PLN
Warto przypomnieć, że koszt budowy nowego zakładu wyniósł 64 884 890,13 PLN brutto. Wybudowano tam między innymi: Sortownię odpadów o przepustowości 70 000 Mg/rok w systemie dwuzmianowym. Linia technologiczna przystosowana jest do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych jak i doczyszczania zebranych selektywnie, m.in. poprzez 7 separatorów optopneumatycznych które w automatyczny sposób odzyskują: tworzywa sztuczne (PET biały, niebieski i zielony, PP/PE, folię) papier, Tetrapack, oraz frakcję wysokoenergetyczną do produkcji paliwa RDF. Segregowane jest także szkło oraz metale żelazne i nieżelazne.
Istotnym elementem jest kompleksu jest również kompostownia odpadów biodegradowalnych,  o możliwościach technicznych na poziomie min. 25 000 Mg/rok. Proces intensywnego kompostowania odpadów prowadzony jest w sposób zautomatyzowany w 11 zamkniętych bioreaktorach. Zanieczyszczenia z procesu kompostowania będą oczyszczane dwustopniowo: na płuczce i filtrze biologicznym, co zniweluje uciążliwe zapachy towarzyszące temu procesowi
Nowy zakład ma również: Magazyn odpadów niebezpiecznych, Magazyn surowców wtórnych wydzielonych w sortowni, Stacje demontażu odpadów wielkogabarytowych, Stanowisko kruszenia i przetwarzania odpadów budowlanych, Budynek wagowy z portiernią i wagami, Budynek warsztatowy ze stanowiskami garażowo-postojowymi dla sprzętu oraz Budynek administracyjny.
Na terenie zakładu istnieje pełna infrastruktura techniczna konieczna do prawidłowej eksploatacji tego typu obiektu. Postarano się maksymalnie jak tylko jest to możliwe zmniejszyć uciążliwości obiektu dla najbliższego sąsiedztwa i cały teren zostanie ogrodzony i obsadzony pasem zieleni celem odizolowania zakładu od okolicznych zabudowań.

Dodatkowo w ramach projektu zrealizowano wcześniej następujące zadania inwestycyjne: Budowa II sektora składowiska odpadów w Bielsku-Białej Lipniku, o pojemności 614 000 m? i powierzchni ok. 4,72 ha, składającego się z 3 kwater, wyposażonych w system zabezpieczeń, chroniących glebę, wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniami. Koszt: realizacji 10 551 841,00 PLN brutto. Prowadzono ją w od: 28.08.2008 ? 19.01.2010
Jak również doprowadzono do zamknięcie i rekultywacja starego składowiska odpadów w Bielsku-Białej Lipniku o powierzchni ok. 10 ha. Koszt tego zadania to: 6 387 783,89 PLN brutto. Prowadzono ją w termine od 03.12.2010 – 04.11.2011
Jak podkreślali znawcy tematu najważniejszymi efektami zrealizowanego całego projektu będzie: Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko. Rozdzielenie w procesie sortowania frakcji biodegradowlanej kierowanej do procesu stabilizacji oraz frakcji zawierającej surowce wtórne i komponent do paliwa alternatywnego. Redukcja odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko do poziomu wymaganych przepisami prawa. Wydzielanie z odpadów komunalnych: odpadów wielkogabarytowych wraz z ich demontażem; odpadów budowlanych wraz z ich kruszeniem i przygotowaniem do ponownego wykorzystania; odpadów niebezpiecznych celem przekazania ich do unieszkodliwiania. Odzysk surowców wtórnych na poziomie min. 25 % w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych, trafiających na linię sortowniczą. Jednak najważniejszym efektem całej inwestycji jest objęcie wszystkich mieszkańców na obszarze Projektu zorganizowanym systemem zbierania odpadów, a tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego w Bielsku-Białej i w całym powiecie bielskim.
O wszystkich tych zagadnieniach szczegółowo mówiono podczas specjalnej konferencji, która w tym samy dniu odbyła się w Ratuszu. W trakcie konferencji pt. Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego wystąpili następujący referenci: dyr. Błaszczyk z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z referatem omawiającym zmiany w polskim systemie gospodarki odpadami komunalnymi,   Wojciech Brudziana z CONSEKO-BBM-DESIGN S.A przedstawił informacja nt. realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Projektu . Natomiast Magdalena Sobczak -  kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej omówiła rolę Zakładu Gospodarki Odpadami w systemie zagospodarowania odpadów na   terenie miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego. Konferencje zamknął dr inż. Zbigniew Grabowski z Politechniki Krakowskiej, który mówił o prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki odpadami w kontekście znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jacek Kachel

Przy pisaniu artykułu skorzystano z materiałów ZGO

Mam ogromną satysfakcje, że dzisiaj formalnie otwieramy nowy Zakład Gospodarki Odpadami. Jest to kolejna wielka inwestycja, którą po wielu latach starań udało się nam doprowadzić do końca i w przeciwieństwie do innym możemy spać spokojnie. Trzeba bowiem pamiętać, że od 1 lipca 2013 roku wchodzą bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące gospodarki śmieciowej, które my już spełniamy. Dzisiaj ZGO to potężna skomplikowana fabryka o najwyższej technologii na świecie. Niewiele ma to wspólnego z tym, co kiedyś nazywano popularnie wysypiskiem śmieci. Teraz są tu nowoczesne maszyny sterowane komputerami, a praca ludzi jest ograniczona do koniecznego minimum.
Jest to najwyższa technologia jaka jest obecnie dostępna na świecie. Najważniejszym w tym momencie jest to, że od teraz 70% przywożonych tutaj odpadów nie będzie trafiało na składowisko, a będzie odzyskiwane. Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania mam nadzieję, że będzie ono dobrze służyło mieszkańcom Bielska-Białej i okolicy – mówił Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej.


 

© 2012 Gazeta KURIER BIELSKI informacja-reklama Bielsko-Biała · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress